Jae- ja hulgikaubandus - müü, loo teadet ostule või rendi

Aitame müügi ja ostu tehingutel, kui ka annetuse saamisel

Üldist

 

 Kasutustingimuste peamised sätted on järgmised:

1. Üldtingimused
1.1 Kasutades EMTAK elektroonilise enampakkumise keskkonda nõustute kõikide Kasutusttingimuste ja Vara enampakkumise tingimustes oleva korra ja kokkulepetega.
1.2 Mõistate, et EMTAK'is korraldavad elektroonilisi enampakkumisi erinevad asutused, kes peavad varasid realiseerides lähtuma erinevtest õigusaktidest ja määrustest. Sellest tulenevalt võib varade enmapakkumise tingimused olla erinevad. Eesti Vabariigis reguleerivad enampakkumise korda Riigivaraseadus,Täitemenetluse seadustik ja Võlaõigusseadus.
Täpsemad enampakkumise tingimused ja viited seadusele on välja toodud iga enampakkumise juures eraldi, ning pakkumist tehes nõustute kõikide nende tingimustega.
1.3 Realiseeritava vara seisukorra ja ostu-müügilepingu sõlmimise eest vastutab täielikult vara omanik ehk enampakkuise korraldaja.
1.4 Juhul, kui mõni käesoleva Lepingu säte osutub kehtetuks seoses Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse muutumisega või mõni säte on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega ei mõjuta see teiste tingimuste ja kokkulepete kehtivust.
1.5 EMTAK haldaja (EMTAK OÜ) ei vastuta võimalike kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.

2. EMTAK kasutamine
Kasutades EMTAK ärikeskonda lubate:
2.1 kasutajaks registreerumisel esitama tõeseid andmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat kontakttelefon ja elektronposti aadressi.
2.2 hoidma EMTAK kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute valdusse, v.a juhul kui olete volitanud selliseid kolmandaid isikuid ennast esindama.
2.3 enampakkumisel osalema enda nimel. Esindusõiguse korral esitama oksjoni korraldajale enne enampakkumise lõppu kehtiva esindusõigust tõestava volikirja.
2.4 enampakkumise võidu korral tasuma ostuhinna vastavalt enampakkumise tingimustes välja toodud korrale. Enampakkumisel pakkumise tegemine toob kaasa siduva kohustuse Vara ostmiseks.
2.5 enampakkumisel parima pakkumise tegemisel ning ostmisest loobumise korral hüvitama oksjoni korraldajale tekitatud kahju vastavalt enampakkumise tingimustes välja toodud korrale.

3. Isikuandmete töötlemine
3.1 Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse keskkonna infosüsteemis isikuandmeid ainult keskkonna kasutaja loal ja ainult keskkonna ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Oma isiku tuvastamiseks esitamisega nõustub kasutaja keskkonna kasutustingimustega ja annab nõusoleku, et:
3.1.1 tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse keskkonna infosüsteemis;
3.1.2 tema isikukoodi alusel tehakse päringuid andmekogudesse, kui see on vajalik osutatava teenuse või keskkonna funktsionaalsuse tagamiseks.
3.2 Keskkonnas säilitatavad andmed on kättesaadavad ainult portaali haldajale ja vastava teenuse osutajale üksnes selle teenuse pakkumise eesmärgil. Ei lubata isiklikke kontaktandmeid mõlemalt poolt vahetada konfidentsiaalsuse tagamiseks.

REGISTREERI SIIN

Kasutustingimused kehtivad alates 03Jaanuar 2020