Jae- ja hulgikaubandus - müü, loo teadet ostule või rendi

Aitame müügi ja ostu tehingutel, kui ka annetuse saamisel

Müüjale kasulik teada

А. Müüjale kasulik teada

1

А. 1. Müüja.

Peab ostu-müügi lepingu tingimuste kohaselt esitama ostjale kauba, faktuurarve või sellega võrdväärse elektroonilise teatise ning iga muu nõutud vastavustõendi.

 

A. 2. Litsentsid, tunnistused ja muu formaalsus.

Müüja on kohustatud ostja nõudmisel, tema kulul ja riskil osutama viimasele täielikku kaasabi iga ekspordilitsentsi või kauba muu ametliku ekspordidokumendi hankimisel.

 

A. 3. Veo- ja kindlustuslepingud.

а) Veolepingud.
Kohustusi ei ole. Ostja palvel või äritava alusel juhul, kui ostja ei ole õigeaegselt andnud muid juhiseid, on müüjal õigus sõlmida ostja kulul ja riskil tavatingimustel veoleping. Müüja võib sellise lepingu sõlmimisest keelduda. Sel juhul peab ta ostjat viivitamatult sellest teavitama.
b) Kindlustusleping.
Kohustusi ei ole.

 

А. 4. Tarne.

Müüja on kohustatud andma kauba vedajale või ostja määratud teisele isikule või müüja punkti A. 3a kohaselt valitud isikule nimetatud kohas kindlaksmääratud kuupäeval või kokkulepitud tähtajal.

 

Tarne loetakse täidetuks:

a) kui tarne nimetatud asukoht asub müüja ruumides: kui kaup on laaditud vedaja, ostja või tema määratud ja tema nimel tegutseva teise isiku veovahendisse;
b) kui tarne nimetatud asukoht asub väljaspool müüja ruume: kui veovahendist mahalaadimata müüja kaup on antud vedaja või teise ostja või müüja poolt punkti A. 3a kohaselt valitud isiku käsutusse. Kui pooled ei ole tarne nimetatud asukoha konkreetses punktis kokku leppinud ja kui selliseid punkte on mitu, võib müüja valida tema jaoks sobivaima punkti.
Kui müüjal ei ole ostja poolt antud täpseid juhiseid, võib ta tarnida kauba edasiseks veoks viisil, mida veovahend ja/või kauba kogus ja/või iseloom eeldab.

 

А. 5. Riskide üleminek. 

Müüja on kohustatud punkti B. 5 klauslite kohaselt võtma enda kanda kõik kauba kaotsimineku või kahjustuste riskid kuni tema tarne hetkeni punkti A. 4 kohaselt.

 

А. 6. Kulude jaotus.

Müüja on kohustatud punkti B. 6 klauslite kohaselt:
- võtma enda kanda kõik kaubaga seotud kulud kuni kauba punkti A. 4 kohase tarne hetkeni;
- maksma vajadusel kõik lõivud, maksud ja muud tasud ning ekspordi tolliformaalsuste kulu.

 

А. 7. Teatis ostjale.

Müüja on kohustatud ostjat kauba tarnest piisaval määral punkti A. 4. kohaselt teavitama. Juhul, kui vedaja ei saa kaupa kokkulepitud tähtajal punkti A. 4 kohaselt vastu võtta, on müüja kohustatud sellest ostjat teavitama.

 

А. 8. Tarne tõendid, veodokumendid või võrdväärsed elektroonilised teatised.

Müüja on kohustatud punkti A. 4 kohaselt ostjale oma kulu eest esitama kauba tarnet tõendavad tavalised veodokumendid.
Juhul, kui selline eelnimetatud tõend ei ole veodokument, on müüja kohustatud ostjale tema palvel, tema kulul ja riskil osutama igakülgset kaasabi veodokumendi hankimisel (näiteks tingimusveokiri, nimeline mereveokiri, sisevee veo tõend, õhuveokiri, raudtee- või autoveokiri või autoveo saatekiri või segaveokiri). Juhul, kui müüja ja ostja on kokku leppinud elektrooniliste sidevahendite kasutamises, võib eelnimetatud dokumente asendada võrdväärsete elektrooniliste teatistega (EDI).

 

А. 9. Kontrollimine – pakend – markeering.

Müüja on kohustatud võtma enda kanda kõik kauba kontrollimisega seotud kulud (näiteks kvaliteedi, mõõtmete, kaalu, koguse kontroll), mis on kauba punkti A. 4 kohaseks tarneks vajalik.
Müüja on kohustatud tasuma kauba veoks vajaliku pakendamisega seotud kulu (välja arvatud juhul, kui selles kaubandusharus on tavaliselt tavaks tarnida lepingukohast kaupa ilma pakendita). Viimast rakendatakse sellisel määral, kui vedu puudutavad asjaolud (näiteks veo viis, sihtkoht) olid müüjale teada enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Pakend peab olema kohasel viisil markeeritud.

 

А. 10. Muud kohustused.

 

Müüja on kohustatud ostja palvel osutama viimasele tema kulu ja riski eest täielikku kaasabi iga dokumendi või sellega võrdväärse elektroonilise teatise hankimisel (lisaks punktis A. 8 nimetatutele), mida antakse välja või kasutatakse tarne siht- ja/või päritoluriigis, mis võivad ostjal kauba impordil nõutud olla või vajadusel kauba transiitveoks läbi kolmandate riikide. Müüja on kohustatud ostjale tema nõudmisel tagama kogu kindlustamiseks vajaliku teabe.